Algemene Voorwaarden Groepsaccommodatie De Kroon


 Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken die
b. ondernemer: De Kroon aan de contractant ter beschikking stelt; 
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst (een overeenkomst wil zeggen de te verhuren periode/boeking) afsluit; 
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie te verblijven; 
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep; 
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie; hierbij wordt schriftelijk vermeld wat wel en niet in de prijs inbegrepen is; 
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf; 
h. informatie en/of huisregels: schriftelijk aangereikte of elektronisch beschikbare gegevens en/of regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de groepsaccommodatie 
i. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór 12.00uur voor de ingangsdatum van het verblijf via mail: info@hotel-dekroon.nl.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst 
1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. 
2. De schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten zal per e-mail worden verzonden en/of kan de contractant inzien op onze website; www.overnachtenmetjegroep.nl In de informatiemap bevinden zich de huisregels. 
3. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en huisregels na te leven. Tevens draagt hij er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de huisregels naleven. 
4. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat. Voor deze instemming is de contractant aansprakelijk.
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst. 
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.
Artikel 4: Prijs en Prijswijziging 
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. 
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de groepsaccommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
Artikel 5: Betaling 
1. De contractant dient de betalingen, voorafgaand aan het verblijf, in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen. 2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de plicht van de contractant tot volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
3. Indien de ondernemer binnen de gestelde termijn zoals met contractant is overeengekomen, niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd plicht van de contractant op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht aan de contractant.
Artikel 6: Annulering 
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: 
- Bij annulering tussen de twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering tussen de zes tot vier maanden voor de ingangsdatum, 20% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering tussen de vier tot drie maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering tussen de drie maanden tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering binnen twee maanden of op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. Annuleringen dienen schriftelijk, voor 12.00uur, bij de ondernemer binnen te zijn gekomen. 
In geval van zwaar wegende redenen (bijvoorbeeld in geval van overlijden) zullen wij per geval de annulering bekijken om te bepalen of de annuleringskosten gerechtvaardigd zijn. 
Wij adviseren de contractant een annuleringsverzekering af te sluiten voor de groep bijvoorbeeld via www.groepsannuleringsverzekering.nl
Artikel 7: Gebruik door derden 
Gebruik door derden anders dan de contractant en groepsleden waarmee een overeenkomst is overeengekomen, is niet toegestaan.
Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant 
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd. Ook indien er eerder wordt vertrokken, dan is overeengekomen.
Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad 
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: 
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet; 
b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven; 
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks
voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen; 
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten. 
4. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. 
5. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
6. De contractant blijft gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 10: De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
Artikel 11: Onderhoud en Aanleg 
1. De ondernemer zal de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen onderhouden. 
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden, zoals aangetroffen bij aankomst. 
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, vuurtje te stoken anders dan in de open haard of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
Artikel 12: Aansprakelijkheid 
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van de uitkering van zijn verzekering per gebeurtenis. 
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein. 
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
Artikel 13. Verwerking Persoonsgegevens 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking en de omvang van de onderneming.